Dodací podmínky

Pro zajištění bezproblémového logistického zpracování je nezbytné dodržovat určité logistické a administrativní podmínky.

Tyto dodací podmínky platí pro všechny dodávky a jsou součástí našich všeobecných obchodních podmínek.

1. Časy příjmu zboží

Technomix AG
Gewerbegebiet Limbach 6
96178 Pommersfelden
Zboží přijímáme od
Pondělí – čtvrtek od 6:00 do 16:00 hodin
Pátek od 6:00 do 15:00 hodin
Další časy jsou možné po předchozí domluvě.

Pozor! Neohlášené zásilky přijímáme a vykládáme podle dostupné kapacity pro příjem zboží. Neakceptujeme faktury za stojné v důsledku takto vzniklých prodlev.

2. Kvalita dodávek

2.1 Dodací list

Váš dodací list musí obsahovat následující údaje:

 • Název dodavatele
 • Číslo a datum dodacího listu
 • Případně objednací číslo
 • Typové číslo dílu
 • Přesné označení dílu
 • Množství
 • Případně šarži
 • Adresa (údaje o adrese)

Doplňkové údaje v případě dodání ve vratném obalu

 • Přesné označení vratného obalu
 • Typové číslo dílu
 • Množství

2.2 Zabalení dodávky

Dodávané zboží musí být řádně zajištěno a zabaleno na nepoškozených paletách.

Kromě toho je nutné dodržet následující kvalitativní charakteristiky:

 • Je třeba dodržet základní rozměry palet. Zajistěte, aby nevznikly žádné výstupky ani přesahy.
 • Účinným zajištěním pro přepravu je nutné vyloučit vyboulení nebo vychýlení nákladu.
 • Max. výška palety: 130 cm (vč. palety).
 • Celková hmotnost nesmí překročit 1 200 kg.
 • Materiály použité k zajištění nákladu, jako jsou identifikační štítky apod., se nesmějí třepotat; musejí být zajištěné, resp. upevněné tak, aby nenarušovaly automatický provoz skladu.
 • Jednorázové obaly je nutné chránit chrániči hran a plastovými páskami na podélné straně. Kartonové krabice nesmějí přečnívat přes paletu.
 • Obalové jednotky musejí být zajištěné plastovými páskami tak, aby byla zaručena bezpečná přeprava.
 • Zajistěte, aby vyměnitelné základní nosiče nákladu (europalety a palety s gitterboxem) splňovaly normu EPAL.
 • Škody vzniklé při přepravě v důsledku nedostatečného zabalení a zajištění jdou k tíži dodavatele.
 • Na paletách by měly být vždy jen položky stejného druhu. Smíšené zásilky musejí být odpovídajícím způsobem označené.
 • Na kartonových krabicích, které se nesmějí stohovat, musí být umístěno upozornění „Nestohovat“. Na obou čelních stranách dodávky zboží musí být upevněno označení obvyklé v zasilatelství.

2.3 Výměna palet

Kvalita použitých europalet musí odpovídat normám EPAL, viz http://www.epal-pallets.org/de/produkte/tauschkriterien.php

Vyměňují se pouze palety z evropského paletového fondu, které svými rozměry, nosností a stavem odpovídají normě EPAL.

U pomůcek pro nakládku (např. europalet a gitterboxů) nehradíme poplatky za výměnu a přenechání.

Kromě toho je nutné dodržet směrnice IPPC.

2.4 Označení nákladových a obalových jednotek

2.4.1 Správné upevnění hlavního identifikačního štítku (HWA) na paletu, tj.

 • musí být čitelně vytisknutý
 • musí být viditelně upevněný
 • musí být spolehlivě upevněný

Na hlavním identifikačním štítku musejí být následující údaje:

 • Typové číslo dílu
 • Celkové množství
 • Název dodavatele
 • Číslo dodacího listu

2.4.2 Správné upevnění vedlejšího identifikačního štítku (UWA) na přepravky, resp. kartony, tj.

 • musí být čitelně vytisknutý
 • musí být viditelně upevněný, tj. čitelný zvenku
 • musí být zasunutý do příslušné kapsy na přepravce, resp. u kartonových krabic přilepený
 • musí být spolehlivě upevněný (se snadno odstranitelnými nalepovacími body, které nezanechávají zbytky, případně lepicí páskou, samolepicí štítek na kartonu)

Na vedlejším identifikačním štítku musejí být následující údaje:

 • Číslo předmětu BOSCH
 • Množství
 • Název dodavatele
 • Číslo dodavatele
 • Číslo šarže (v případě potřeby)
 • Revize
 • Zbytková množství je vhodné označit na vedlejším identifikačním štítku žlutou tečkou

3. Ostatní

3.1 Zásilky ze třetích zemí

Zásilky ze třetích zemí (mimo EU) musejí být před doručením k nám procleny. Společnost Technomix přijímá pouze zboží s příslušným celním dokladem T1.

3.2 Náklady na dopravu

Veškeré náklady na dopravu vzniklé v souvislosti s dodáním, resp. odesláním/vyzvednutím dílů hradí vždy zákazník.

3.3 Balicí list

Pro každý díl nám zašlete platný balicí list (VDB). Sdělte nám, jak máme nakládat se zmetky, a včas nám poskytněte potřebný obalový materiál a prázdné obaly.

3.4 Zákonné požadavky

Pro produkt platí předpisy vyplývající ze zákona o oběhovém hospodářství, pro obaly předpisy vyplývající z nařízení o obalech a pro nebezpečné látky předpisy vyplývající z platného nařízení o nebezpečných látkách a nebezpečném zboží.

3.5 Odchylné dodací podmínky

Pokud by byly kvůli specifické povaze zboží z vaší strany nevyhnutelné odchylné dodací podmínky, musíme o nich být neprodleně informováni a za sjednané se považují až po písemném potvrzení.

Unternehmen

Karriere

Kontakt