Základní informace a naše postupy

Zkoušení tvrdosti

Váš kontakt ve společnosti Technomix

Thomas Kraus

Správní rada

Důležité informace o zkoušení tvrdosti podle Vickerse ve zkratce

  • Zkoušení tvrdosti – v tomto případě podle Vickerse – spočívá v testování pevnosti, tuhosti a hustoty materiálu a také jeho chování v souhře s jinými materiály při určitém zatížení. K tomu se obvykle používá obrácený jehlan z průmyslového diamantu, který proniká do materiálu.
  • Zkoušení tvrdosti patří mezi částečně až plně destruktivní zkoušky materiálu – v závislosti na scénáři testování buď dochází k záměrnému zničení zkoušených dílů (za účelem zkoumání vzniklých vad), nebo na zkoumaném produktu zůstávají minimální povrchové stopy. Obecně se rozlišují statické a dynamické metody zkoušení tvrdosti.
  • Hlavní výhoda našeho zkoušení podle Vickerse spočívá v tom, že je vhodná pro širokou škálu měkkých i tvrdých materiálů a dokonce i pro nejdrobnější díly. Kromě toho lze každý produkt zkoušet vždy stejným indentorem (tedy diamantovým jehlanem).
  • Společnost Technomix je ideální partner, který vám pomůže zajistit, aby vaše produkty odpovídaly specifikacím tvrdosti a přísným požadavkům zákazníků. Zároveň analyzujeme všechny vzniklé vady, což vede k poznatkům, na jejichž základě můžete optimalizovat svou výrobu.

Zajistěte si možnost dalšího zpracování vašich produktů bez vad a prasklin.

Metoda zkoušení tvrdosti podle Vickerse byla vynalezena už v roce 1925 společností Vickers Ltd. Má velice jednoduchý průběh. Obrácený, velmi malý čtyřboký diamantový jehlan s vrcholovým úhlem přesně 136 stupňů se ve svislém směru vtlačuje do povrchu zkoušeného předmětu. (Vrcholový úhel = vzájemný úhel protilehlých boků jehlanu.) Poté lze na základě hloubky vtisku jehlanu a pomocí speciálního vzorce stanovit hodnotu tvrdosti („tvrdost podle Vickerse“), hustotu a stabilitu produktu.

Zkoušení tvrdosti pravidelně využívají podniky působící v kovovýrobě. Pomáhá jim zaručit možnost dalšího zpracování jejich produktů bez vad a prasklin a předejít tak smluvním a reklamačním rizikům. Je důležité zdůraznit, že zkoušení tvrdosti obvykle představuje kvantitativní metodu. To znamená, že se neprovádí u každého dílu. Sériovou kontrolu vnitřního stavu produktu lze alternativně provádět pomocí nedestruktivního zkoušení vířivými proudy.

Vyžádejte si ještě dnes nezávaznou nabídku.

Důvěřujte vysokým standardům kvality a jasným procesům naší společnosti. Zkoušení tvrdosti a další zkoušky materiálů umožňují spolehlivě předejít reklamacím a souvisejícím smluvním rizikům.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Jaký je rozdíl mezi statickým a dynamickým zkoušením tvrdosti?

Zkoušení tvrdosti je pro produkty určitým druhem zátěžového testu. Rozlišujeme statické a dynamické zkušební metody, přičemž společnost Technomix u vašich produktů vždy používá statickou zkušební metodu:

→ Statické zkoušení tvrdosti: Zkušební síla se udržuje na konstantní úrovni nebo se zvyšuje, dokud se nedosáhne stanovené minimální doby jejího působení. U zkušebního tělesa, které bude při konečném použití vystavené působení konstantní síly, jíž musí odolávat, je zkouška tvrdosti kromě získání obecných informací o tvrdosti a stabilitě (na základě hloubky vtisku) vhodná také jako simulace.
→ Dynamické zkoušení tvrdosti (neboli nárazová zkouška): Cílem je zjistit, jaké síle impulzního nárazu produkt odolá. Tvrdost materiálu se vypočítá na základě energie, kterou vrchol jehlanu potřebuje k průniku a opětovnému výstupu z materiálu.

Která z těchto dvou metod je pro zkoušku relevantní, závisí na materiálu zkušebního vzorku a na požadovaných zjištěních v rámci zkoušky.

Nehodláte se při zkoušení tvrdosti pouštět do experimentů s nejistým výsledkem?

Služeb společnosti Technomix pravidelně využívají podniky převážně z automobilového, leteckého a kosmického průmyslu, které chtějí mít jistotu, že koncovým zákazníkům dodají výhradně bezvadné produkty. Zkoušení tvrdosti podle Vickerse je jen část spektra služeb v oblasti zkoušení materiálů, které nabízíme. Sdělte nám ještě dnes své požadavky a začněte si užívat výhod mimořádné přesnosti a spolehlivých informací ze zkoušek prováděných našimi vysoce kvalifikovanými pracovníky.

Zdarma a bez závazků, s rychlou odpovědí.

Thomas Kraus

Správní rada

Unternehmen

Karriere

Kontakt