Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Rozsah platnosti

(1) Následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro všechny nově navazované i už probíhající obchodní vztahy mezi námi a našimi zákazníky. Platí také pro všechny budoucí obchodní transakce, pokud jsou stejného druhu. Naše dodávky a plnění jsou poskytovány výhradně na základě těchto VOP. Odchylné podmínky našich zákazníků, včetně nákupních podmínek a podmínek zajištění kvality, se neuplatňují, a to ani v případě, že proti nim výslovně nevzneseme námitku. Odchylné nebo protichůdné podmínky platí pouze v případě, že jsme je výslovně písemně akceptovali. Doplňkovou a nedílnou součástí našich VOP jsou také dodací podmínky společnosti Technomix v příslušném platném znění.

(2) Všechna doplňková ujednání k těmto VOP musejí mít písemnou podobu. (3) Všeobecné obchodní podmínky platí jen pro podnikatele ve smyslu § 14 německého občanského zákoníku (BGB).

§ 2 Nabídky

(1) Nabídky jsou vždy nezávazné, leda že by byly výslovně písemně označené jako závazné.

(2) Pokud je objednávka kvalifikována jako nabídka podle § 145 BGB, může ji společnost Technomix přijmout do dvou týdnů.

(3) V případě nabídek označených jako závazné dochází k uskutečnění smlouvy, pokud zákazník naši nabídku přijme ve lhůtě dvou týdnů od data nabídky. Po uplynutí této lhůty už nejsme nabídkou vázáni. Smlouva se uskuteční také tehdy, pokud zákazník po odeslání přijme objednané zboží. Ceny uvedené v nabídkách označených jako závazné jsou pro nás závazné pouze ve lhůtě pro přijetí nabídky.

§ 3 Ceny a platební podmínky

(1) Nebude-li sjednáno jinak, je platba (cena netto plus DPH) splatná bez jakýchkoli srážek do 14 dnů od obdržení faktury. Pro včasnost platby je rozhodující okamžik připsání částky na některý z našich bankovních účtů. Odpočet skonta vyžaduje zvláštní písemné ujednání. Případné ujednání o skontu se nevztahuje na náklady na dopravu, poštovné, pojištění nebo jiné náklady na přepravu.

(2) Společnost Technomix je oprávněna okamžitě zesplatnit veškeré pohledávky z celého obchodního vztahu, pokud se zákazník dostane s úhradou faktury do prodlení delšího než jeden měsíc, ani po obdržení písemné upomínky plnění neuhradí do dvou týdnů a společnost Technomix objednatele v upomínkovém dopise upozorní na důsledky. Mimoto je společnost Technomix oprávněna zadržet ještě neodeslané zboží, zastavit další práce na probíhajících zakázkách a odstoupit od smluv již uzavřených se zákazníkem, jestliže zákazník nezaplatí zálohu nebo neposkytne jinou jistotu. Právo na okamžité zneplatnění všech pohledávek neplatí, pokud se jedná pouze o drobné nebo nevýznamné pohledávky.

(3) Mohou být požadovány zálohy v přiměřené výši.

(4) V souladu s už poskytnutými službami mohou být vystaveny dílčí faktury. Nemusejí být označeny jako dílčí faktura. Zaslání faktury neznamená, že zakázka byla společností Technomix vyúčtována v plném rozsahu.

(5) V případě překročení splatnosti jsme oprávněni požadovat úrok z prodlení ve výši 8 % nad základní úrokovou sazbou. Jestliže jsme schopni prokázat vyšší škodu z prodlení, jsme oprávněni uplatnit i ji. Zákazník je však oprávněn nám prokázat, že v důsledku prodlení s platbou nevznikla žádná nebo vznikla podstatně nižší škoda.

(6) Pokud zákazník vypoví smlouvu bez podstatného důvodu (§ 649 věta 1 BGB), je povinen uhradit bezvadná plnění poskytnutá do okamžiku výpovědi. Dále je zákazník povinen zaplatit nám paušální náhradu škody ve výši 10 % z nerealizované části celé zakázky. Zákazník má právo prokázat, že vzniklá škoda je nižší. Uplatnění nezvykle vysoké škody z naší strany není v jednotlivých případech vyloučeno.

§ 4 Skladování a zadržovací právo

(1) Předměty poskytovány naším zákazníkem nám musejí zákazníkem doručeny na jeho náklady. Potvrzení o doručení se vystavuje bez záruky za správnost množství označeného jako dodané, jakož i za správnost dodaných předmětů.

(2) Přeprava předmětů ve vlastnictví nebo držení našeho zákazníka k nám nebo od nás probíhá na riziko našeho zákazníka.

(3) Podle § 369 německého obchodního zákoníku (HGB) máme zadržovací právo k veškerým předmětům našeho zákazníka, které máme v držení, a to až do úplného vyrovnání všech splatných pohledávek z obchodního vztahu.

§ 5 Dodávky, dodací lhůty a termíny

(1) Částečné dodávky jsou přípustné a zavazují našeho zákazníka k úhradě poměrné části odměny, ledaže by dílčí dodávka byla pro našeho zákazníka nepřiměřená.

(2) Zboží je dodáváno ze závodu (EXW) na náklady a rizika našeho zákazníka.

(3) Nebude-li sjednáno jinak, je výběr způsobu odeslání na našem rozhodnutí. Pokud po potvrzení zakázky dojde na přání zákazníka ke změně přepravní trasy nebo způsobu odeslání, jdou veškeré v důsledku toho vzniklé náklady k tíži zákazníka.

(4) Pojištění přepravy se uzavírá pouze na výslovné přání a na náklady našeho zákazníka.

(5) Námi uvedené dodací lhůty jsou nezávazné a pouze orientační, leda že by byly v jednotlivých smlouvách výslovně sjednány fixní obchody ve smyslu § 323 odst. 2 č. 2 BGB nebo § 376 HGB. Jsou rozhodující až poté, co od zákazníka v řádném termínu obdržíme všechny podklady, souhlasy a schválení potřebné pro realizaci zakázky, jakož i případně sjednanou zálohu.

(6) V případě vyšší moci, resp. jiných nepředvídatelných, mimořádných okolností, které společnost Technomix nemůže ovlivnit a jejichž důsledkům nebylo možné ani vynaložením náležité péče předejít, se dodací lhůty – včetně potvrzených lhůt – přiměřeně prodlužují. Pokud nám výše uvedené okolnosti znemožňují nebo nepřiměřeně znesnadňují realizaci plnění, jsme zproštěni povinnosti poskytnout plnění. Nároky na náhradu škody ze strany našeho zákazníka jsou v takovém případě vyloučené.

(7) V případě, že zpoždění dodávky zaviníme my, je náš zákazník povinen stanovit přiměřenou dodatečnou lhůtu pro splnění dodávky. Poté může zákazník, jestliže prokáže vznik škody, požadovat 1 % za každý celý týden prodlení, maximálně však 10 % hodnoty té části dodávky, která byla kvůli prodlení dodána opožděně, nejméně však 40 €. Omezení výše škody z prodlení neplatí, je-li ručení v případech úmyslného jednání, hrubé nedbalosti nebo kvůli poškození na životě, těle, zdraví nebo podle jiných právních předpisů povinné. Od smlouvy smí zákazník v rámci zákonných ustanovení odstoupit, jen pokud jsme zpoždění dodávky zapříčinili my. Změna důkazního břemena v neprospěch zákazníka není s touto úpravou spojena. Zákazník je povinen na naši žádost v přiměřené lhůtě prohlásit, zda kvůli zpoždění s dodáním odstupuje od smlouvy, nebo zda na dodávce trvá.

(8) Pokud náš zákazník nepřijme nebo odmítne přijmout jednotlivé dodávky nebo dílčí dodávky, které jsou v souladu se smlouvou, můžeme mu poskytnout přiměřenou dodatečnou lhůtu. Po marném uplynutí této lhůty jsme oprávněni odstoupit od smlouvy nebo požadovat náhradu škody.

§ 6 Záruka

(1) Záruka společnosti Technomix se vztahuje pouze na plnění, kterým jsme byli výslovně pověřeni. Zjevné vady, jakož i absence jakýchkoli přislíbených vlastností musejí být u společnosti Technomix neprodleně písemně reklamovány, a to nejpozději během promlčecí lhůty v délce dvou týdnů od obdržení dodávky nebo plnění, zejména protokolu o zkoušce, osvědčení o přejímce nebo podobného dokumentu. Po uplynutí lhůty pro reklamaci už nelze zjevné vady a absenci přislíbených vlastností účinně uplatnit.

(2) V případě oprávněné reklamace vad má společnost Technomix neomezené právo na prohlídku a přezkoumání reklamace. V rámci přezkumu reklamované vady musejí být společnosti Technomix na vyžádání poskytnuty veškeré protokoly, provozní zprávy atd., jakož i věcné informace.

(3) Případnou vadu je společnost Technomix povinna odstranit v přiměřené lhůtě, a to podle vlastní volby buď dodáním či poskytnutím nové bezvadné věci, nebo odstraněním vady (dodatečné plnění). V případě, že by dodatečné plnění bylo možné pouze s nepřiměřenými náklady, může ho společnost Technomix odmítnout. Pokud dodatečné plnění neproběhne řádně, je zákazník podle své volby oprávněn požadovat odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny. Odstoupení od smlouvy se omezuje na příslušné dílčí plnění, pokud jsou zbývající části plnění pro zákazníka použitelné.

(4) Promlčecí lhůta pro záruční nároky činí dvanáct měsíců a začíná běžet k okamžiku přejímky zkušebního plnění poskytnutého společností Technomix. To neplatí v případech podle § 634 a I č. 2 BGB nebo v případě podvodně zamlčené vady.

§ 7 Odpovědnost

(1) Společnost Technomix nese – bez ohledu na právní důvod – odpovědnost za škody pouze tehdy, pokud tyto škody byly způsobeny společností Technomix úmyslně či z hrubé nedbalosti nebo jejím zástupcem či pověřencem, v důsledku klamavého úmyslu nebo převzetí záruky, nebo pokud společnost Technomix či její zástupce nebo pověřenec poruší z lehké nedbalosti podstatnou smluvní povinnost. V případě porušení podstatných smluvních povinností odpovídá společnost Technomix vždy jen za smluvně typickou škodu předvídatelnou v době uzavření smlouvy, a to do hodnoty zakázky na poskytnutou službu. O podstatnou smluvní povinnost se jedná, pokud se porušení povinnosti týká závazku, na jehož splnění objednatel spoléhal.

(2) Pokud společnost Technomix nese v případě porušení podstatných smluvních povinností podle odstavce (1) odpovědnost za škody způsobené lehkou nedbalostí, omezuje se její povinnost náhrady škody v každém škodním případě na částku: 500 000 eur v případě věcných škod; 250 000,00 eur v případě škod na majetku. Odpovědnost z důvodu zaviněné újmy na životě, těle či zdraví zůstává touto úpravou nedotčena; to platí i pro povinné ručení podle zákona o ručení za výrobky.

(3) Pokud není výše sjednáno něco jiného, je odpovědnost vyloučena.

(4) S výhradou výše uvedených výjimek je vyloučena další odpovědnost společnosti Technomix za zastavení výroby, ušlý zisk, ztrátu užívacího práva, smluvní újmy nebo jakoukoli jinou hospodářskou či nepřímou následnou škodu.

(5) Nezávisle na tom je objednatel povinen uzavřít obvyklé pojištění proti přímým nebo nepřímým škodám.

§ 8 Vlastnictví, práva třetích osob, autorská práva

(1) K předmětům, které jsme vyrobili nebo získali v souvislosti s realizací zakázek našeho zákazníka (zejména písemnosti, soubory jakéhokoli druhu, nosiče dat, šablony, fotografie, náčrty, chybové katalogy, návrhy), si vyhrazujeme vlastnická a veškerá autorská práva a ostatní práva k průmyslovému vlastnictví. Bez našeho souhlasu nesmějí být tyto předměty zpřístupňovány třetím osobám. Náš zákazník zaručuje, že realizací jeho zakázky nedojde k porušení autorských práv, práv k průmyslovému vlastnictví ani jiných práv třetích osob. Pokud se tak přesto stane, ochrání nás zákazník před všemi nároky třetích osob a nahradí nám vzniklé náklady, včetně nákladů na právní poradenství. Veškeré námi vyrobené předměty smí náš zákazník používat pouze v souladu s ustanoveními autorského zákona a dalšími zákonnými ustanoveními, a to jen v rámci udělených užívacích práv.

§ 9 Rozhodné právo, soudní příslušnost, závěrečná ustanovení

(1) Místem plnění a výhradním sídlem soudu pro všechny spory vyplývající ze smluvního vztahu, včetně řízení týkajících se šeků, směnek a listin, je v rozsahu povoleném zákonem sídlo příslušné společnosti ze skupiny Technomix. Společnost Technomix má však právo podat žalobu také v místě obecné soudní příslušnosti zákazníka.

(2) Vztahy mezi námi a naším zákazníkem podléhají výhradně právu Spolkové republiky Německo, avšak s vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a jiných kolizních ustanovení.

(3) Pokud by byla jednotlivá ustanovení této smlouvy neúčinná nebo by svou účinnost ztratila, nebude tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. V takovém případě se za sjednanou považuje úprava, která se přípustným způsobem nejvíce blíží vyjádřené smluvní vůli.

Service & Logistik

Kontakt